Gr. naz. Hymn Virg. (carm. 1.2.1a 107–116)

Below you find my poetic translation of an excerpt from the Hymn Virg. of Gregory of Nazianzus (carm. 1.2.1a 107–116), where he narrates the creation of Eve:

Πλευρὴν ἐκ λαγόνων μούνην ἕλε, τήν ῥα γυναῖκα
Δειμάμενος, καὶ φίλτρον ἐνὶ στέρνοισι κεράσσας,
Ἀμφοτέροις ἐφέηκεν ἐπἀλλήλοισι φέρεσθαι·
Οὐ πᾶσοὐδἐπὶ πάντας, ὅρον δἐπέθηκε πόθοισιν, [110]
Ὅν ῥα γάμον καλέουσ’, ὕλης ἀμέτροιο χαλινὸν,
Ὡς μὴ μαιμώωσα, καὶ ἄσχετα μαργαίνουσα,
Προφρονέως ἀγεληδὸν ἐπἀλλήλοισιν ἰόντων,1
Ῥήξειεν μερόπων ἱερὸν γένος ἐκ φιλότητος
Ἀζυγέος, πολέμους δὲ καὶ ἔχθεα πᾶσιν ὀρίνῃ [115]
Οἶστρος ἀσημάντοισι φορεύμενος ἀφραδίῃσιν.

He took the rib from Adam’s side and made
the wife. He mixed desire in their breasts
and bid them bear themselves to one another,
but not at all without discrimination.
He placed a limit on their loves, what we
call marriage, bridle for unmeasured matter,
lest it go mad, convulsing endlessly,
like animals that read’ly mate in herds,
and wreck the holy race of men through love
unbounded, lest desire unrestrained
should raise up wars and senseless quarrels for all.

  1. It is not clear how to construe this line; it may be corrupt.

The Tragic Plight of Mary: Barbarians, Faithful Handmaids, and Redemption

Among my present duties is an editorial assistantship for CUA Press.  Currently, I’m collating Gennadios 250, a heretofore uncollated manuscript that contains a collection of Theodoret of Cyr’s letters.  This particular collection was first published by Sirmond, and hence it is called the Collectio Sirmondiana.  The collection was published in two volumes in the Sources Chrétiennes series (vv. 98, 111).  My work will eventually be incorporated into an edition and translation of Theodoret’s letters to appear in CUA’s Library of Early Christianity series.  One of my professors, Dr. John Petruccione, is editing the Greek text, and the first draft of translation was done by the late Prof. Thomas Halton.  

The letters are often quite fun to read.  The collection contains everything from festal exhortations to consolatory letters to widows.  Some of the latter are quite touching, but others hardly seem comforting at all!  This letter (ep. 70) particularly grabbed my attention.  It tells a rather touching story of the bond between a handmaid and her mistress, after both are sold into slavery by the Vandals.  

The Greek text is Azéma’s with my minor corrections (two movable nu’s).  The translation and note are my own, though I have consulted Azéma’s.    

To Eusthatius, Bishop of Aegae. Ep. 70.  

The story of most-noble Mary is worthy of the tragic stage.  For she is the daughter of the highly-esteeemed Eudaimon, as she herself states and anyone else will aver.  But in the course of the misfortune that seized Libya,[1] she lost her free-born status and fell into slavery.  Certain merchants, after buying her from the barbarians, sold her to certain countrymen of mine.  She was sold along with her own handmaid, who had formerly served in Mary’s household.  They bore the bitter yoke of their slavery in common, both the handmaid and the mistress together.  But the handmaid refused to overlook their difference in status and did not forget her mistress’s former nobility.  Instead, she maintained her prior reverence for her mistress, and would attend to her as well, in addition to their common masters.  She would wash her feet, make the bed, and take care of all the other chores of this sort.  This became known to those who had bought them.  At that point, the mistress’s former freedom and the handmaid’s kind service became the talk of the entire city.  On learning this, our most faithful soldiers gave the ransom to those who had bought her and freed her from her slavery (for I was away at the time).  On my return, once I had been informed about her turn of misfortune, and the praiseworthy initiative of the soldiers, I prayed that God would reward them for their good, and entrusted the noble young woman to one of my most faithful and reverent deacons, instructing him to make suitable provisions for her.  Ten months later, upon learning that her father was alive and still a magistrate in the west, she quite naturally desired to return to him.  Since many have said that there are a good number of western merchants who are coming to your city for the feast you are now celebrating, she asked to make her departure with a letter from me.  Therefore I have written this letter to call kindly upon your piety: give thought to her noble roots, and ask any of those adorned with piety to speak with the merchants, ship captains, and businessmen, that you may entrust her to faithful men who are able to restore her to her father.  For they will surely benefit beyond any human expectation when they return this daughter to her father.  

[1] “Libya”  in Classical Greek refers to most of Northern Africa.  In this case, Theodoret refers to the Vandal invasion of North Africa, which began in 429.  

 

ΕΥΣΤΑΘΙῼ ΕΠΙΣΚΟΠῼ ΑΙΓΩΝ.
Τραγῳδίας ἄξιον τὸ κατὰ τὴν εὐγενεστάτην Μαρίαν διήγημα. Αὕτη γάρ ἐστι μὲν θυγάτηρ τοῦ μεγαλοπρεπεστάτου Εὐδαίμονος, ὡς καὶ αὐτή φησι καὶ ἄλλοι τινὲς μεμαρτυρήκασιν. Ἐν δὲ τῇ καταλαβούσῃ συμφορᾷ τὴν Λιβύην, τῆς προγονικῆς ἐλευθερίας ἐξέπεσεν, καὶ εἰς δουλείαν μετέπεσεν. Ἔμποροι δέ τινες, αὐτὴν παρὰ τῶν βαρβάρων πριάμενοι, διεπώλησάν τισι τὴν ἡμετέραν οἰκοῦσιν. Συνεπράθη δὲ αὐτῇ καὶ παιδίσκη, πάλαι τὴν οἰκετικὴν τάξιν ἔχουσα παρ’ αὐτῇ· κοινῇ τοίνυν εἷλκον τὸν πικρὸν τῆς δουλείας ζυγόν, ἥ τε θεράπαινα καὶ ἡ δέσποινα. Ἀλλ’ οὐκ ἠθέλησεν ἀγνοῆσαι τὸ διάφορον ἡ θεράπαινα, οὐδὲ τῆς προτέρας ἐπελάθετο δεσποτείας· ἀλλὰ τὴν εὔνοιαν τῇ συμφορᾷ διεφύλαξεν, καὶ μετὰ τὴν τῶν κοινῶν δεσποτῶν θεραπείαν ἐθεράπευε τὴν νομιζομένην ὁμόδουλον, ἀπονίπτουσα πόδας, ἐπιμελομένη στρωμνῆς, καὶ τῆς ἄλλης ὡσαύτως ἐπιμελείας φροντίζουσα. Τοῦτο τοῖς πριαμένοις ἐγένετο γνώριμον. Ἐντεῦθεν ἐθρυλήθη κατὰ τὴν πόλιν ἥ τε ταύτης ἐλευθερία καὶ τῆς θεραπαίνης ἡ εὐτροπία. Ταῦτα μεμαθηκότες οἱ παρ’ ἡμῖν ἱδρυμένοι πιστότατοι στρατιῶται —ἐγὼ γὰρ τηνικαῦτα ἀπῆν—, καὶ τοῖς πριαμένοις ἀπέδοσαν τὴν τιμὴν καὶ ταύτην τῆς δουλείας ἐξήρπασαν. Ἐγὼ δὲ μετὰ τὴν ἐπάνοδον, διδαχθεὶς καὶ τὸ δρᾶμα τῆς συμφορᾶς, καὶ τῶν στρατιωτῶν τὴν ἀξιέπαινον ὄρεξιν, τὰ ἀγαθὰ μὲν ἐπηυξάμην ἐκείνοις, τὴν εὐγενεστάτην δὲ κόρην τῶν εὐλαβεστάτων τινὶ διακόνων παρέδωκα, σιτηρέσιον ἀρκοῦν χορηγεῖσθαι παρεγγυήσας. Δέκα δὲ διεληλυθότων μηνῶν, μαθοῦσα τὸν πατέρα ζῆν ἔτι καὶ ἄρχειν ἐν τῇ Δύσει, ἐπεθύμησεν εἰκότως πρὸς ἐκεῖνον ἐπανελθεῖν· καί τινων εἰρηκότων, ὡς ἀπὸ τῆς Ἑσπέρας ἔμποροι πλεῖστοι καταίρουσιν εἰς τὴν νῦν παρ’ ὑμῖν ἐπιτελουμένην πανήγυριν, ᾔτησε μετὰ γραμμάτων ἐμῶν τὴν ἀποδημίαν ποιήσασθαι. Τούτου χάριν ταύτην γέγραφα τὴν ἐπιστολήν, παρακαλῶν σου τὴν θεοσέβειαν, ὡς εὐγενοῦς φροντίσαι βλαστήματος, καὶ κελεῦσαί τινι τῶν εὐλαβείᾳ κοσμουμένων, καὶ ναυκλήροις καὶ κυβερνήταις καὶ ἐμπόροις διαλεχθῆναι, καὶ πιστοῖς αὐτὴν ἀνδράσι παραδοῦναι, ἀποκαταστῆσαι τῷ πατρὶ δυναμένοις. Πάντως γὰρ ὅτι πάμπολλα κερδανοῦσι παρὰ πᾶσαν ἀνθρωπίνην ἐλπίδα τῷ πατρὶ τὴν παῖδα προσάγοντες.

 

 ἐν αὐτῷ,
ΜΑΘΠ 

Gregory of Nazianzus, On Christmas

This Christmas, I read through Gregory of Nazianzus’ 38th Oration, On the Theophany.  It is wondrously beautiful.  Gregory’s theology and language meld into one lovely, harmonious whole.  I hope reading through this oration becomes a Christmas tradition!  I’ve worked up a little poem to share here.  It is a verse rendition of the beginning of the oration.  I’m not a particularly good poet, but hopefully enough of Gregory comes through to make it enjoyable.  Fr. Aidan posted an English translation of the entire oration here, which you may also view at New Advent.

Theophany I

The Christ is born, rejoice! The Christ of Hea’en,
All ye, come meet the Christ and sing to God,
Thou Plenitude of Earth. Yet I must name
the both: let hea’ens and earth be glad
and make much cheer, Uranic Splendor came,
assumed our terran shame, and in flesh lay.
O man, rejoice in fear, in joy rejoice!
In fear for sin, in joy for hope of him:
The Christ-child borne of Virgin womb and shame!
O Eve’n Daughters, those of Adam’s race,
do now take up your virgin pur’ty, O
that ye be little Mary’s, full of Christ within.
Who shan’t praise him, the Chosen One who comes
of the beginning? Who shall not raise his voice
to him in whom our being finds finality? 
 
 

Here is the Greek.  For my fellow hellenists, much of the language in this oration is pretty simple.  It gets difficult and theologically complicated at points, but a good bit is not all that difficult.  My way of saying, this is recommended reading! The Greek text of the oration may be found here.

Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε· Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε· Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε. ᾌσατε τῷ Κυρίῳ, πᾶσα ἡ γῆ· καὶ, ἵν ̓ ἀμφότερα συνελὼν εἴπω, Εὐφραινέσθωσαν οἱ οὐρανοὶ, καὶ ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ, διὰ τὸν ἐπουράνιον, εἶτα ἐπίγειον. Χριστὸς ἐν σαρκὶ, τρόμῳ καὶ χαρᾷ ἀγαλλιᾶσθε· τρόμῳ, διὰ τὴν ἁμαρτίαν· χαρᾷ, διὰ τὴν ἐλπίδα. Χριστὸς ἐκ Παρθένου· γυναῖκες παρθενεύετε, ἵνα Χριστοῦ γένησθε μητέρες. Τίς οὐ προσκυνεῖ τὸν ἀπ᾽ ἀρχῆς; τίς οὐ δοξάζει τὸν τελευταῖον;

ἐν αὐτῷ,
ΜΑΘΠ 

Origen on gods in the scripture

Intro

Recently I was asked if Origen had anything to say on “becoming like the angels.” My interlocutor, as I gathered, was tracing the use of such language in early Christian literature.  I was familiar with this type of rhetoric in later authors. Chrysostom in particular makes wide use of angels in his various homilies and treatises. Nothing came to mind for Origen, however.  I did, of course, recommend the TLG and the Brepols Latin database as places to look, but I also searched through the material I’ve transcribed from the new Origen codex.  When I did so, I found an interesting passage in which Origen tackles the verse “τίς θεὸς μέγας ὡς ὁ θεὸς ἡμῶν.” (Ps. 76:14 LXX).  I would have translated this as “what god is great like our God?” but Origen seems to understand it as “what great god is like our God?” I’m not sure if grammar dictates one interpretation versus the other, but I certainly defer to a native speaker when given the chance.  Given the theological difficulties created by the latter reading, I presume it seemed much more likely grammatically.  Origen thus gives us a short digression on the two difficult verses of Ps 81, and then describes how the holy men of old became gods.  According Origen, God made Patriarchs into gods by joining to them his name (i.e. calling himself the God of Abraham, Isaac, and Jacob).  This made it so that they had “participation” (μετοχή) with God’s divinity (θεότης).  

 

My translation is a bit rough in places, and I welcome suggestions.  Translating θεός in a passage like this can be particularly tricky, since our language is so heavily influenced by monotheism.  The Greek is placed below, as is my custom.  


English


So then, listen to God’s scripture, which says, “all the gods of the nations are demons.” (Ps. 95:5 LXX). Since, however, God is generous with his good works, he has said, “for I have said, ‘you are gods, and sons of the Most High.’” (Ps 81:6) The scripture says this because if someone has received the word of God, he becomes a god. Moreover, the scripture says, “God stands in the assembly of the Gods, in their midst he will judge them.” Now if you are gathered as men, then God is not in the assembly.  But if this assembly is an assembly of gods, then you are reckoned among the gods. God is present in this sort of assembly, by virtue of the word of God being in them, and by their not walking as men do. This then is the meaning of “God stands in the assembly of the gods, and their midst he will judge them.”  

 

In some ways, one of these gods has a glory which is analogous to the sun.  Another has a glory like the moon, and another like the glory of the stars, for the sun, moon, and stars each have a different glory.  Moreover, each star differs from each other in glory.  The resurrection of the dead will be the same way.  I have dwelt on these passages, “God stands in the assembly of the gods” and “I have said you are gods” so that I may go from there onto “what great god is like our God?” If one must dare to speak such, then Abraham is a great god, Isaac is a great god, and Jacob is a great god.  They were made into gods because God joined his own name ‘God’ with each of their names when he said, “I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob.” Having said just once, “I am the god of Abraham, and the god of Isaac, and the god of Jacob,” he granted to Abraham that he should have participation with the divine nature of God.  If you should come to the Savior, and confess him to be a god, since he is a god, as “in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God” then do not shrink from saying that the many of the righteous are also gods.  If the righteous, who shall become like the angels, are gods, then how much more is this the case for the angels?  I don’t mean the demons, nor do I mean the idols. I am safeguarded by the great worthiness of God’s word.  Rather, our Lord and Savior incomparably surpasses all of these. 


 

Greek

#190r

ἄκουε

 

#190v

γὰρ τῆς γραφῆς τοῦ θεοῦ λεγούσης, πάντες

 οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν, δαιμόνια, ἀλλ᾽ ἐπειδήπερ

 ἄφθονός ἐστι τῶν εὐεργεσιῶν

 αὐτοῦ ὁ θεὸς, φησίν, ἐγὼ γὰρ εἶπα

 θεοὶ ἐστὲ καὶ υἱοὶ ὑψίστου πάντες.

 φησὶ γὰρ ἡ γραφὴ, ὅτι εἴ τις ἐδέξατο

 τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, θεὸς γίνεται. ἀλλὰ 

 καὶ ὁ θεὸς ἔστη ἐν συναγωγῇ θεῶν, ἐν

 μέσῳ δὲ θεοὺς διακρινεῖ. καὶ εἰ μὲν 

 ἄνθρωποι συνήχθητε, οὐκ ἔστιν ὁ θεὸς ἐν τῇ

 συναγωγῇ. εἰ δὲ αὕτη ἡ συναγωγῆ θεῶν

 ἐστι συναγωγῆ, θεῶν χρηματιζόντων.

 τῷ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ εἶναι ἐν

 αὐτοῖς καὶ μὴ κατὰ ἄνθρωπον αὐτοὺς περιπατεῖν,

 ἐν τοιαύτῃ ἐστὶν ὁ θεός. καὶ 

 ἐνθάδε ἐστὶν, ὁ θεὸς ἔστη ἐν συναγωγῇ θεῶν,

 ἐν μέσῳ δὲ θεοὺς διακρινεῖ.  πῆ

 τίς μὲν τούτων θεῶν, ἀνάλογον δόξῃ

 ἡλίου, δόξαν ἔχει. τίς δὲ ἀνάλογον δόξης

 σελήνης, δόξαν ἔχει. τίς ἀνάλογον

 δόξης ἀστέρων δόξαν ἔχει. ἄλλη γὰρ

 δόξα ἡλίου, καὶ ἄλλη δόξα σελήνς,

 καὶ ἄλλη δόξα ἀστέρων. ἀστὴρ γὰρ ἀστέρος

 διαφέρει ἐν δόξῇ. οὕτω καὶ ἡ ἀνάστασις

 

#191r

τῶν νεκρῶν. ταῦτα πρὸς τὸ 

παραστῆσαι ὅτι ὁ θεὸς ἔστη ἐν συναγωγῇ

θεῶν, καὶ ἐγὼ εἶπα θεοὶ ἐστὲ, ἵν᾽ ἐκεῖθεν

μεταβῶ εἰς τὸ τίς θεὸς μέγας ὡς

ὁ θεὸς ἡμῶν; μέγας γὰρ θεὸς εἰ δεῖ οὕτως

τολμήσαντα εἰπεῖν, ἁβραάμ, 

μέγας θεὸς ἰσαάκ, μέγας θεὸς ἰακώβ

καὶ διὰ τοῦτο ἐθεοποιήθησαν ἐκεῖνοι,

ἐπειδήπερ συνῆψεν ὁ θεὸς τὸ ἑαυτοῦ

ὄνομα τὸ θεὸς, τῷ ἐκείνων ὀνόματι

λέγων, ἐγὼ θεὸς ἁβραὰμ, καὶ θεὸς ἰσαάκ,

καὶ θεὸς ἰακώβ. ἅπαξ δὲ

εἰπὼν, ἐγὼ θεὸς ἁβραὰμ καὶ θεὸς ἰσαάκ,

καὶ θεὸς ἰακώβ, ἐχαρίσατο καὶ τῷ

ἁβραὰμ, ἐπειδήπερ μετοχὴ αὐτῷ

γίνεται ἀπὸ τῆς θεότητος τοῦ θεοῦ.

κἂν ἐπὶ τὸν σωτῆρα δὲ ἔλθῃς, καὶ θεὸν

τοῦτον ὁμολογήσῃς, ἔστι γὰρ θεὸς, ἐπεὶ

ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ θεὸς ἦν πρὸς 

τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος, μὴ ὄκνει

λέγειν, ὅτι πολλοὶ μὲν δίκαιοι θεοί εἰσιν.

εἰ δὲ οἱ δίκαιοι, οἱ ἐσόμενοι ἰσάγγελοι, πολλῷ

πλέον ἄγγελοι. οὐ λέγω τὰ δαιμόνια,

οὐ λέγω τὰ εἴδωλα. ἀσφαλίζομαι

 

#191v

γὰρ, διὰ τὸ εὐπρεπὲς τοῦ θεοῦ λόγου. ἀλλ᾽ ὁ

σωτὴρ καὶ κύριος ἡμῶν ἀσυγκρίτως ὑπερέχει

πάντων τούτων.


Theology
In some ways, the passage is troubling.  Origen tells us that we shouldn’t shrink from calling the righteous saints of old “gods”, since we already acknowledge that the Word is a god.  This seems to break down any distinction in essence between Jesus and the saints.  My theological vocab may be a bit rusty, but I do think there’s a way out of the conundrum.  First, notice that final sentence, “Our Lord and Savior incomparably surpasses all of these [sc. gods].” I think Origen means both the gods of the nations (i.e. demons and idols), as well as the “deified saints.” He reserves a special place for the Word.  Second, I’d suggest that “participation” in divinity is different than sharing divine essence.  2 Pet 1:4 tells us that great promises were given “that you may become fellow partakers of the divine nature.”  This lies behind the Eastern Orthodox notion of theosis, wherein God’s goal in salvation is nothing less than our divinization.  Sharing in the divine nature, however, is different than being divine in and of oneself. Here, Origen is not collapsing the boundary between the Word and the saints.  The saints are not divine by essence (οὐσία), but rather by God’s gracious allowance, they share in his divinity.  This distinction is prominent in the Arian debates, if I recall correctly, and remains a lively source of reflection in Eastern theology.  I’m not a theologian though, so comments are welcome!
 
ἐν αὐτῷ,
ΜΑΘΠ 

Origen on Punishment – A Different Take

I my recent series on Origen and eternal punishment (v. here), I translated a portion of a lecture [1] in which Origen speculates about the end of time and the nature of punishment.  Some scholars take Origen’s “universalism” as a given, but the situation is more complicated than that.  In the homily on Ps. 76, Origen suggests pretty clearly that punishment is not eternal, and lasts only for a time.  He’s a bit elliptical, but it’s not difficult to fill in the gaps.  In other places, however, Origen states the familiar eternal punishment doctrine without comment.  Once such example comes in his third homily on Ps. 36, which I translate below.  He is commenting on Ps 36:19 (LXX), “They [sc. the righteous] will not be put to shame in an evil time, and in the days of famine they will be full.” In a future post, I’ll examine the Greek adjective αἰώνιος, and explore whether the two views can be reconciled.  

English
The righteous will inherit the promises forever in those days , and they “will not be be put to shame in an evil time.” ‘An evil time’ is what he calls the time of judgment,  due to the great number of sinners.  Because of the great number being punished, it is only the righteous who “will not be put to shame in an evil time,” that is, when the resurrection occurs and all shall rise, some to life, and some to eternal shame and rebuke.   

Greek
κληρονομήσουσι
γὰρ ἐν ἐκεῖναις ταῖς ἡμέραις
εἰς τὸν αἰῶνα οἱ δίκαιοι τὰς ἐπαγγελίας,
καὶ οὐκ αἰσχυνθήσονται ἐν καιρῷ πονηρῷ,
καιρὸν δὲ πονηρὸν, τὸν τῆς κρίσεως ὀνομασε
διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἁμαρτανόντων.
διὰ τοὺς πολλοὺς τῶν κολαζομένων,
μόνοι οὖν οἱ δίκαιοι, οὐκ αἰσχυνθήσονται
ἐν καιρῷ πονηρῷ
, ὅταν ἡ ἀναστασις
γίνηται, καὶ ἀνίστανται, οἱ μὲν, εἰς ζωὴν,
οἱ δὲ, εἰς ὀνειδισμὸν καὶ αἰσχύνην αἰώνιον. (Cod Mon Graec. f. 62v).

 

[1] I say lecture (instead of homily) because I am not sure that it was spoken in a church.  The greek word ὁμιλία, whence comes our word homily, originally just meant informal talk or lecture (rather than a highly polished rhetorical speech).  Homily became associated with Christian sermons because they tended to be the former, not the latter.  

ἐν αὐτῷ,
ΜΑΘΠ 

Basil the Great on Psalm 1

I’ve been reading over Basil the Great’s homily on the first Psalm, and rather enjoying it.  The beginning is an introduction to the Psalms as a genre.  Basil praises the Psalms as they combine the best of other genres in the Old Testament.  They foretell events to come, like the prophets, recall events in the past, like the histories, and give rules to live by, like the law.  The “old wounds of the soul are healed, and the newer ones are quickly set to rights.”  One of Basil’s favorite features of the psalms is their musicality.  The doctrine mixed with the “honey of melody” is delightful for the soul, where straight doctrine would not be so palatable.  

My own experience with the psalms has been different.  Frankly, I find it a rather puzzling book. I usually prefer either the narrative of the gospels or the logic of the epistles.  I realize, though, that I’ve completely missed the “honey of melody.”  In the west, most traditions typically don’t sing the psalms (unless they get appropriated for hymns or songs, which does happen rather often).  Here I’m jealous of Eastern Christians, who, as I understand, still sing (or chant) the psalms in their liturgies.  I do think I’d have an easier time memorizing the psalms and appreciating them if I sang them.  

Basil also shows his pastoral ability in the homily.  The Septuagint uses the gendered ἀνήρ (man, as opposed to woman) in the first psalm, rather than the more gender-neutral ἄνθρωπος (man/person, as opposed to God/gods).  I found his response rather interesting.  It does not cohere precisely with modern sensibilities (man is described as “the one more given to leadership”), but it’s not precisely complementarian either.  I found it rather touching:

“Why does the prophet single out the man for blessing? Has he cut off women from this blessing?  God forbid!  Man and woman share a common virtue (ἀρετή).  Since their creation was of the same honor, so too do they receive the same reward.  Listen to Genesis, ‘And God made mankind (ἄνθρωπον), in the image of God he created it, male and female he created them.’  Those who share a nature, also share labor, and those who have the same labor receive the same reward.  Why then, does he mention man, but keep silent about woman? Because he thought it was sufficient, in light of their shared nature, to refer to the whole by mentioning only the half more given to authority (ἡγεμονικώτερος).” 

Διὰ τί, φησὶν, ὁ προφήτης τὸν ἄνδρα μόνον ἐκλεξάμενος μακαρίζει; ἆρα μὴ τοῦ μακαρισμοῦ τὰς γυναῖκας ἀπέκλεισε; Μὴ γένοιτο! Μία γὰρ ἀρετὴ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς, ἐπειδὴ καὶ ἡ κτίσις ἀμφοτέροις ὁμότιμος, ὥστε καὶ ὁ μισθὸς ὁ αὐ- τὸς ἀμφοτέροις. Ἄκουε τῆς Γενέσεως· Ἐποίησε, (217.) φησὶ, ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον· κατ’ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν· ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς. Ὧν δὲ ἡ φύσις μία, τούτων καὶ ἐνέργειαι αἱ αὐταί· ὧν δὲ τὸ ἔργον ἴσον, τούτων καὶ ὁ μισθὸς ὁ αὐτός. Διὰ τί οὖν, ἀνδρὸς μνησθεὶς, τὴν γυναῖκα (5) ἀπεσιώπησεν; Ὅτι ἀρκεῖν ἡγήσατο, μιᾶς οὔσης τῆς φύσεως, ἐκ τοῦ ἡγεμονικωτέρου τὸ ὅλον ἐνδείξασθαι. (PG 29.217).

Basil’s Greek, at least here, is not overly taxing.  Fortunately, though, these homilies are available in English. CUA Press published the translation in 1963 as part of the Fathers of the Church series.  Sister Agnes Clare Way translated the homilies on the Psalms and the better known Hexameron. The translation seems to have made it onto Archive.org, which seems a bit strange to me (as the book is not yet in the public domain), but Ι᾽d certainly commend the homilies, in Greek or English, to the interested reader.

ἐν αὐτῷ,
ΜΑΘΠ 

Origen on the Ages to Come Pt. 3

Introduction

This is the last in a three part series.  See parts 1 and 2, and the intro.  

This segment concludes Origen’s homily on Ps. 76.  This is certainly not the only place we see Origen discussing the destiny of the human race, but it does offer a nice view into his theological method.  First, as you can see from the many scriptural citations, Origen’s theology is deeply rooted in the biblical text.  In these two paragraphs, he cites not only copiously from Psalm before him, but also draws from the prophets (Jonah), another Psalm, and two places in the New Testament.  This may strike some as odd: I certainly wouldn’t think while reading this psalm that it had anything to do with eternal punishment.  In our English translations, it seems much more natural to read it as simply a lament about this life: will the Lord continue to look away from his people?  Origen has good reasons, in this case at least, for going beyond this age and considering others.  Vs. 6 reads “I have pondered the ancient days, and I have remembered the eternal years.”  The Greek Septuagint thus invites him to speculate on these “eternal years,” and furthermore to consider the following verses on God’s punishment as pertaining to the ages to come rather than only to this life.  It’s important to remember that Origen knew is scripture extremely well.  His theological and philosophical opinions will often look strange, but seeing the scriptural underpinning makes his views much more understandable.

Another key feature that we can see here is Origen’s approach to revelation and prayer.  The psalmist had a profound revelation in prayer, as did Paul and John.  Origen thus encourages us to “probe our spirit in the night” and “meditate on the ancient days” like the psalmist did.  Not every revelation, however, can be shared.  Just as Paul and John did not share the contents of their visions, so we should not make definitive statements on areas in which the scriptures are not clear.  The proper course of action is instead a Socratic one: the “sage” must pose questions.  Some truths are hidden for “those who fear God.”  In doing so, Origen attempts to strike an exegetical and pastoral balance.  He understands that declaring a blanket universalism would have negative effects in the moral lives of his students/parishioners. He also is well aware of the biblical passages that discuss punishment, and that to be punished by God is a truly fearful thing.  On the other hand, he sees glimpses in scripture that suggest God’s punishment may be restorative rather than retributive, and he finds that compelling.  In all things, though, he urges humility and prayer, which strikes me as sage advice even after all these years.  

English

Rather, let us say, “Surely the Lord will not reject forever, nor refuse always to show his favor?”  However, if God’s judgments are hidden from us, we should not simply assert that God will change his mind about our punishment.  Instead, let us do as the Ninevites did and say, “Let us pray and fast.  Who knows if the Lord will change his mind and turn away from his wrath?” (Jonah 3:9).   Or, let us say, “Surely he will not cut off his mercy for ever, from generation to generation?” This is what I pondered, and this is what my spirit probed to find: will God, after giving us over to punishments, cut off his mercy from us, so that we’ll never be able to flee again to his mercy? will he cut off his mercy “from generation to generation” and forsake us?  will God forget to show mercy? after leaving us to such a fate, one of pain and toil, will he proceed to forget us, and never again show mercy? 

“And I have said, ‘now I have begun.'” (Ps. 76:11 LXX)  After I have pondered all these things, I have said, “now I am beginning to understand.”  His understanding, though, is private.  Although he had gained understanding, he decided not to share it.  Instead, though he had beheld the mystery, he concealed it, instead posing question.  In doing this, he did as Paul and John did.  Though Paul had heard “words unspeakable” (2 Cor. 12:4) and John had heard the “seven thunders” (Rev. 10:3-4), neither wrote down what they had heard.  Therefore, it was better for him to hide the mystery, and for all who have received such revelation to say, “how great the magnitude of your goodness, Lord,  which you have hidden for those who fear you” (Ps. 31:19/30:20 LXX), in Christ Jesus, to whom be glory and power forever and ever, amen.

An impromptu homily.

Greek

¶ ἀλλ᾽ ἡμεῖς λέγωμεν,
μὴ εἰς τοὺς αἰῶνας ἀπώσεται κύριος,
καὶ οὐ προσθήσει τοῦ εὐδοκῆσαι ἔτι
; πλὴν

εἰ καὶ οὐκ ἀπέφηνε τὰ κρίματα τοῦ θεοῦ,
ἀλλ᾽ ἡμᾶς ὅπερ ἐποίησαν οἱ νινευῖται,
οὐκ εἶπαν μετανοήσει ὁ θεὸς, ἀλλὰ προσευχώμεθα
καὶ νηστεύωμεν. τίς οἶδεν
εἰ μετανοήσει κύριος, καὶ ἀποστρέψει τὸν
θυμὸν αὐτοῦ
, ἢ τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀποκόψει
εἰς τέλος, ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεάν;
καὶ τοῦτο διελογιζόμην καὶ ἔσκαλλε
τὸ πνεῦμά μου
. ἆρα ὁ θεὸς παραδιδοὺς

ἡμᾶς ταῖς κολάσεσι, τὸ ἔλεος
ἀποκόψει ἀφ᾽ἡμῶν, ὡς μηδέποτε
αὐτὸν παλινδρομῆσαι ἐπὶ τὸ ἐλεῆσαι
ἡμᾶς, ἀλλὰ ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεὰν
ἀποκόψας τὸ ἔλεος, καταλέιψει
ἠμᾶς, ἢ ἐπιλήσεται τοῦ οἰκτειρῆσαι
ὁ θεός; οἷον καταλιπὼν τοῖς πόνοις
καὶ ταῖς ἀλγηδόσι, μέλλει ἡμᾶς
ἐπιλανθάνεσθαι, καὶ μηδέποτε οἰκτείρειν;
καὶ εἶπα νῦν ἠρξάμην. ὅτε
ταύτα πάντα ἐλογισάμην, εἶπα,

νῦν ἄρχομαι νοεῖν. ἐνόησε
καθ᾽αὑτόν. νοήσας δὲ, οὐκ ἔκρινεν
εἰπεῖν ὃ ἐνοήσεν. ἀλλ᾽ὥσπερ παῦλος
ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα, καὶ ἰωάννης
ἤκουσε τῶν ἑπτὰ βροτῶν, καὶ οὔτε
παῦλος ἔγραψε τὰ ἄρρητα ῥήματα,
οὕτε ἰωάννης τοὺς λόγους τῶν ἑπτὰ
βροτῶν, οὕτως καὶ οὗτος κλαύσας
καὶ ἐπαπορήσας, εἶδε τὸ μυστήριον, ἐπειδήπερ
κρεῖττον ἦν κρύπτειν αὐτὸ, καὶ
λέγειν πάντα τὸν νοήσαντα τοιαῦτα,
ὡς πολὺ τὸ πλῆθος τῆς χρηστότητος
σου κύριε, ἧς ἔκρυψας τοῖς φοβουμένοις
σε
. ἐν χριστῷ ἰησοῦ ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἁμήν.
ὁμιλία σχεδιασθεῖσα. #END

ἐν αὐτῷ,
ΜΑΘΠ