Gr. naz. Hymn Virg. (carm. 1.2.1a 107–116)

Below you find my poetic translation of an excerpt from the Hymn Virg. of Gregory of Nazianzus (carm. 1.2.1a 107–116), where he narrates the creation of Eve:

Πλευρὴν ἐκ λαγόνων μούνην ἕλε, τήν ῥα γυναῖκα
Δειμάμενος, καὶ φίλτρον ἐνὶ στέρνοισι κεράσσας,
Ἀμφοτέροις ἐφέηκεν ἐπἀλλήλοισι φέρεσθαι·
Οὐ πᾶσοὐδἐπὶ πάντας, ὅρον δἐπέθηκε πόθοισιν, [110]
Ὅν ῥα γάμον καλέουσ’, ὕλης ἀμέτροιο χαλινὸν,
Ὡς μὴ μαιμώωσα, καὶ ἄσχετα μαργαίνουσα,
Προφρονέως ἀγεληδὸν ἐπἀλλήλοισιν ἰόντων,1
Ῥήξειεν μερόπων ἱερὸν γένος ἐκ φιλότητος
Ἀζυγέος, πολέμους δὲ καὶ ἔχθεα πᾶσιν ὀρίνῃ [115]
Οἶστρος ἀσημάντοισι φορεύμενος ἀφραδίῃσιν.

He took the rib from Adam’s side and made
the wife. He mixed desire in their breasts
and bid them bear themselves to one another,
but not at all without discrimination.
He placed a limit on their loves, what we
call marriage, bridle for unmeasured matter,
lest it go mad, convulsing endlessly,
like animals that read’ly mate in herds,
and wreck the holy race of men through love
unbounded, lest desire unrestrained
should raise up wars and senseless quarrels for all.

  1. It is not clear how to construe this line; it may be corrupt.

Cappadocian Ekphrases of Anger

Basil’s Homily 10 is devoted to combatting anger, and theme Gregory took up later even more extensively in his carm. 1.2.25 Adv. iram. As Oberhaus has noted,1 the parallels between Gregory’s poem and Basil’s homily are particularly strong in the respective ekphrases of an angry person (Gr. Naz. Adv. iram 85-110 and Basil Hom. 10.2). I offer here the Greek text and my English translations of both passages.

From Basil’s 10th Homily

Ὀφθαλμοὶ μὲν γὰρ ἐκείνοις οἱ οἰκεῖοί τε καὶ συνήθεις ἠγνόηνται· παράφορον δὲ τὸ ὄμμα, καὶ πῦρ ἤδη βλέπει. Καὶ παραθήγει τὸν ὀδόντα κατὰ τῶν συῶν τοὺς ὁμόσε χωροῦντας. Πρόσωπον πελιδνὸν καὶ ὕφαιμον· ὄγκος τοῦ σώματος ἐξοιδαίνων· φλέβες διαῤῥηγνύμεναι, ὑπὸ τῆς ἔνδοθεν ζάλης κλονουμένου (357) τοῦ πνεύματος. Φωνὴ τραχεῖα, καὶ ὑπερτεινομένη, καὶ λόγος ἄναρθρος καὶ εἰκῆ προεκπίπτων, οὐ κατὰ μέρος, οὐδὲ εὐτάκτως, οὐδὲ εὐσήμως προϊών.2

For their normal and customary visage becomes unrecognizable. The eye goes askance with a fiery blaze and they sharpen their teeth like boars that advance on one another. The face becomes livid and bloodshot; the whole girth of the body swells; veins nearly break from the internal squall, while the breathing rushes wildly. The voice becomes exceedingly high and tense, while speech becomes inarticulate and falls forth to no end, proceeding without proportion, measure, or seemliness. (Basil of Caesarea, Hom. 10.2 PG 31.356–57)

From Gregory Adv. iram

εἴ σοί τις ὦπται τῶν ἁλόντων τῷ πάθει, [85]
οἶδας σαφῶς φημι, καὶ γράψει λόγος.
ἔσοπτρον ἐχρῆν ἑστάναι χολουμένοις,
ὡς ἂν βλέποντες, ἀλλὰ τὴν αὐτῶν ὕβριν
μικρὸν χαλῷεν, τοῦ πάθους ἐξ ὄψεως,
κατηγόρῳ σιγῶντι κάμπτοντες φρένα. [90]
καὶ τόδἔστηκαὐτὸς ὑβριστὴς σὸς,
ἐν κατόψει σαυτὸν, εἰ σχολὴν ἄγοις.
πάθος γὰρ οἷς ἓν, κοινὰ καὶ συμπτώματα.
ὕφαιμον ὄμμα, καὶ θέσεις διάστροφοι,
τρίχες συώδεις, καὶ γένυς διάβροχος, [95]
ὡχρὰ παρειὰ, νεκρότητος ἔμφασις·
ἄλλων ἐρυθρὰ, καὶ μολιβδώδης τινῶν·
ὅπως ἂν, οἶμαι, καί τινα χρώσας τύχοι
βακχιώδης καὶ κάκιστος ζωγράφος·
αὐχὴν διοιδῶν, ἀγκυλούμεναι φλέβες, [100]
πνοὴ λόγον κόπτουσα καὶ πυκνουμένη,
λυσσῶδες ἄσθμα, καὶ φρύαγμἀσχημονοῦν,
μυκτὴρ πλατύς τε καὶ πνέων ὅλην ὕβριν.
κρότοι τε χειρῶν, καὶ ποδῶν ἐξάλματα,
κύψεις, στροφαὶ, γέλωτες, ἱδρῶτες, κόποι· [105]
τίνος κοποῦντος; οὐδενὸς, πλὴν δαίμονος.
νεύσεις ἄνω τε καὶ κάτω, λόγου δίχα,
γνάθοι φυσώμεναί τε καὶ ψοφούμεναι,
ὡς δή τις αὐλοῖς3· παιομένη τε δακτύλοις
χεὶρ ἀπειλή4 καὶ ψόφων προοίμιον. [110)

If you should see one caught in passion’s grip [85]
you know quite clearly what it is I say
and what my poem shall at once describe.
One ought to place a mirror before the angry,
that they may see and after just a bit
of rage, the passion glimpsed, restrain their soul
before their figure’s silent accusation. [90]
Or if you find yourself at ease, your foe
may serve the same end as the polished glass,
for one disease has symptoms shared by all:
The eyes are shot with blood and out of place,
the hair is bristling, jaws are wet with spit; [95]
The cheeks are pale— the very look of death.
some parts red, and some a leaden blue
as though the face had got its hues from painters
who knew no skill but only how to drink.
The neck swells; veins distend and curve away. [100]
The breath then cuts and strangles off the speech;
the breathing’s manic; thence, unseemly snorts.
The nose grows broad, replete with insolence.
The hands and feet begin to leap and spring;
they stoop and strain, turn, mock and sweat. [105]
and who’s to blame? none but this demon foe.
Their jaws move up and down without a word;
their cheeks inflate, emitting senseless sounds
as flutists’ do. The hands, balled into fists,5
become a threat and precursor of more. [110] (Gr. Naz. adv. iram 85–110)6

Bibliography

Crimi, C. 2018. “Nazianzenica XXII. Variazioni sull’ira in Gregorio (carm. I.2.25; or. 18).” In Cipolla, P.B.ed., Metodo e passione. Atti dell’incontro di studi in onore di Giuseppina Basta Donzelli, 131–44. Amsterdam: Adolf M. Hakkert.

Geffcken, J. 1909. Kynika und Verwandtes. Heidelberg: C. Winters Universitätsbuchhandlung.

Oberhaus, M. 1991. Gregor von Nazianz. Gegen den Zorn : (carmen 1, 2, 25) : Einleitung und Kommentar. Paderborn: Schöningh.

Wagner, S.M.M. 1950. Basil the Great. Ascetical Works. Fathers of the Church 9. Catholic University of America Press. doi:10.2307/j.ctt32b2kz.


  1. Oberhaus 1991 ad loc.

  2. To my knowledge, the best text remains the Maurist edition, reprinted in PG 31 coll. 353-372, which I have cited here. The homily has been rendered into English in Wagner 1950.

  3. P Caillau ἅλως (contra metrum) : codd. ἄλλος : ἀσκός Oberhaus.

    I have adopted the conjecture of Crimi 2018 136.

  4. codd. ἀπειλεῖ : ἀπειλή susp. Oberhaus

  5. The sense of παιομένη δακτύλοις is obscure. I have followed the paraphrase Geffcken 1909 30, who interprets the phrase as a circumlocution for “balled fists.” Oberhaus 1991 ad loc. rejects this in favor of menacing hand gestures. See also discussion in Crimi 2018.

  6. In translating Gregory’s verse, I have chosen to employ English iambic pentameter to render both iambic trimeter and dactylic hexameter, as iambic pentameter is the primary meter of both English epic (Milton) and drama (Shakespeare). I differentiate between the two by permitting more archaic forms in English when rendering hexameter, since the diction of hexametric poetry, particularly in Gregory’s day, was much more removed from contemporary speech than that of iambic trimeter.

Gr. naz. Adv. iram 15–25

Below you’ll find nice Homeric simile in Gregory’s long iambic poem against anger (carm. 1.2.25). I treat this in the dissertation, and post my poetic rendering here. The text comes from PG 37, though I’ve consulted the readings of Oberhaus 1991.

δεῖ δ’, ὡς ἔοικε, μή τι μαλθακὸν λέγειν, [15]
κακοῦ τοσούτου τῷ λόγῳ προκειμένου·
ἀλλὡς πυρὸς βρέμοντος ἀγρίαν φλόγα,
πηδῶντος, αἰθύσσοντος ἐντινάγμασι
πολλοῖς, ἄνω ῥέοντος ἐμψύχῳ φορᾷ,
λάβρως ἀεὶ τὰ πρόσθεν οἰκειουμένου, [20]
ὕδωρ, κόνιν πέμποντας εὐνάσαι βίᾳ·
θῆρα λόχμης ἐκφανέντα συσκίου,
φρίσσοντα, πῦρ βλέποντα, ἐξαφρούμενον,
μάχης ἐρῶντα, καὶ φόνων καὶ πτωμάτων,
λόγχαις, κυνηγοῖς, σφενδόναις καταιχμάσαι [25]

For one must, as is meet, avoid all languor, [15]
when such an ill is set before one’s reason,
and quench, like those that dirt and water cast
against a fire that belches wild flame,
and leaps and jumps with numerous shakes,
and climbs aloft with motion from within
greedily making all that was its own; [20]
or slay, as hunters take the wild beast
with spears and slings, when it appears from deep
within the shadowed grove, with eyes ablaze
and hair erect, foam oozing from its mouth,
lusting for battle, corpses and their death. [25]

Bibliography

Oberhaus, M. 1991. Gregor von Nazianz. Gegen den Zorn : (carmen 1, 2, 25) : Einleitung und Kommentar. Paderborn: Schöningh.

Hexameter from the Psalms.

Since I’ve been reading the Psalms and the Iliad back to back, I’ve decided to write a bit of hexameter based on the Psalms.  These are scarcely great works of art, but do they allow me to practice the meter.  

Here’s my first offering, based on Ps. 36:31 (LXX).  

ἐν κράδιῃ νόμος τοῦ θεοῦ ἐστι, ἄνακτος ἐόντος. 
τοῦ δ᾽ὁδός οὐκ ἐδαμάσθη, ὠκίστ᾽ ἐρχεται αὐτῃ.
 
“The law of God is in his heart, as the Lord is present [with him].
His path has not been overthrown, and he goes swiftly in it.” 
 
The Psalm itself reads:
 
ὁ νόμος τοῦ θεοῦ αὐτοῦ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ,
καὶ οὐχ ὑποσκελισθήσεται τὰ διαβήματα αὐτοῦ.
 
“The law of God is in his heart,
and his steps will not be overthrown.” 
 
ἐν αὐτῷ,
ΜΑΘΠ 

“The Song of the Sacred Dance”- Gregory of Nazianzus, Greek Epic, and Christian Theology

For my term paper in my Homer class, I’ll be examining the Homeric influences in Gregory of Nazianzus’s Poemata Arcana. These are the first eight of his dogmatic poems.  Written in the epic hexameter of Homer, the poems are exquisite statements of Christian dogma and aesthetics.  The third poem, entitled “On the Spirit” commences in dramatic fashion.  Indulge me as I translate a few lines (with suitable poetic license):


“O Soul, why are you troubled?
Sing the boast of the Spirit,
Lest you divide the one not made so by nature.
Let us tremble at this great Spirit,
My God, by whom I know God;
The Spirit of God in the Heavens,
Who yet makes me a god here on the Earth.
Almighty, All-giving, the Song of the Sacred Dance,
Bearer of Life, both seen and unseen;
Divine counselor, He proceeds from the Father;
Divine Spirit he goes un-bidden.
He is not the Child;
But one is worthy of such honor,
Yet apart from God he is not;
Divine, he is equal in nature.”

Θυμέ, τί δηθύνεις; καὶ Πνεύματος εὖχος ἄειδε,
μηδὲ τέμῃς μύθοισιν ὃ μὴ φύσις ἐκτὸς ἔθηκε.
Πνεῦμα μέγα τρομέωμεν, ὅ μοι θεός, ᾧ θεὸν ἔγνων,
ὃς θεός ἐστιν ἔναντα, καὶ ὅς Θεὸν ἐνθάδε τεύχει·
πανσθενές, αἰολόδωρον, ἁγνῆς ὕμνημα χορείης,>
οὐρανίων χθονίων τε φερέσβιον, ὑψιθόωκον,
Πατρόθεν ἐρχόμενον, θεῖον μένος, ἀυτοκέλευστον,
οὔτε Πάϊς (μοῦνος γὰρ ἑνὸς Πάϊς ἐσθλὸς ἀρίστου)
οὔτ᾽ ἐκτὸς θεότητος ἀειδέος, ἀλλ᾽ ὁμόδοξον.

If you look at the Greek, you’ll see quite a few differences: I make no apologies here. Translating poetry demands poetic license. Of course, I’m hardly a competent English poet. Hopefully, my translation brings out some of what is truly beautiful in the original. Gregory’s poetry is difficult, but stunning in its erudition and loveliness.

I’ve bolded a few things I found particularly interesting or appealing in the Greek. First, one has acknowledge Gregory’s debt to Homer. The very first word of the poem, θυμός, is extremely common word for soul or spirit in Homer. Likewise, his command to his soul to “sing the boast of the Spirit” uses Homer’s singing and boasting language. One is reminded of the very first line of the Iliad, “Wrath, Goddess, sing!” One thinks too of Homer’s heroes always boasting in their lineage. Before a battle there was usually an exchange of words, each opponent boasting in his family line. So too, Gregory exhorts his soul to boast in the Spirit, so that it may be prepared for battle with those who “divide what by nature is indivisible.”

Of course, Gregory writes as a Christian poet as well. Though Homer has an immeasurable influence on his form and vocabulary, Gregory melds with it a web of Christian influences and theology. One particularly glaring incident comes in the 7th line, where the Spirit is called, θεῖον μένος. Μένος is another extremely common Homeric word. It means something like our english word “spirit,” but a bit more like in our use of “high-spirited.” Sometimes “battle strength” or “battle rage” is more fitting (the flexibility is rather like the Latin animus). But here, the Spirit the divine μένος! Gregory has taken an extremely common Homeric word, and filled it entirely with new content.

The Scriptural resonances are evident as well. The first line, while clearly echoing Greek epic, also echoes the Psalmist, “why are you downcast O Soul!” The Spirit is the “bearer of Life” for both “the heavenly ones and the earthly ones,” which I translated “seen and unseen” to evoke the allusions to the great creed. But my favorite phrase of these lines definitely comes from the fifth line, where the Spirit is the “ἁγνῆς ὕμνημα χορείης,” “the Song of the Sacred Dance.” It is turns of phrase like that that have established Gregory as one of the greatest Christian poets. His use of language so carefully and beautifully exhibits the truth of Christian theology. The two meanings of orthodoxy, which is both true worship and true theology, come together exquisitely in Gregory. Rightly has the Church remembered with the simple epithet, “the Theologian.”

ἐν αὐτῷ
ΜΑΘΠ