Ψαλμος 13

ὁ ψαλμος
Psa. 13:1 ¶         Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ.
        Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ Οὐκ ἔστιν θεός·
        διέφθειραν καὶ ἐβδελύχθησαν ἐν ἐπιτηδεύμασιν,
        οὐκ ἔστιν ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός.
Psa. 13:2         κύριος ἐκ τοῦ οὐρανοῦ διέκυψεν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων
        τοῦ ἰδεῖν εἰ ἔστιν συνίων ἢ ἐκζητῶν τὸν θεόν.
Psa. 13:3         πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρεώθησαν,
        οὐκ ἔστιν ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός.
        τάφος ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν,
        ταῖς γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν·
        ἰὸς ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη αὐτῶν,
        ὧν τὸ στόμα ἀρᾶς καὶ πικρίας γέμει·
        ὀξεῖς οἱ πόδες αὐτῶν ἐκχέαι αἷμα·
        σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν,
        καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν·
        οὐκ ἔστιν φόβος θεοῦ ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.
Psa. 13:4         οὐχὶ γνώσονται πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν;
        οἱ κατεσθίοντες τὸν λαόν μου βρώσει ἄρτου τὸν κύριον οὐκ ἐπεκαλέσαντο.
Psa. 13:5         ἐκεῖ ἐδειλίασαν φόβῳ, οὗ οὐκ ἦν φόβος,
        ὅτι ὁ θεὸς ἐν γενεᾷ δικαίᾳ.
Psa. 13:6         βουλὴν πτωχοῦ κατῃσχύνατε,
        ὅτι κύριος ἐλπὶς αὐτοῦ ἐστιν.
Psa. 13:7         τίς δώσει ἐκ Σιων τὸ σωτήριον τοῦ Ισραηλ;
        ἐν τῷ ἐπιστρέψαι κύριον τὴν αἰχμαλωσίαν τοῦ λαοῦ αὐτοῦ
        ἀγαλλιάσθω Ιακωβ καὶ εὐφρανθήτω Ισραηλ.

τουτος ψαλμος εστιν βοη τῳ κριματι. εστιν πολλυς ασηβης. πας ουκ εκζητει θεον. Παυλος εγραψεν απο τουτου ψαλμου εν επιστολῃ αυτου προς Ρωμην. βλεπωμεν την διαστολην μεν ἡ πλουτης μεν ὁ πτωκον. ὁ κακος κατεκρινει τον πτωκον, αλλα κυριος κατεκρινει πλουτον. ὁ κυριος αγαπα τον πτωοκον και ἡ ελπις του πτωκου εστιν ὁ κυριος. ουκ εστιν αλεθεια της ασηβης. ὁ κακος λεγει “ουκ εστιν θεος” αλλα θεος ηκουσεν αυτον. ὁ κυριος κρινεσει επι ημεραν κριτης, δικαιαν και αδικιαν.

ευχαριστω σε, θεος μου, οτι εἶ πτωχῳ. αγαπας ταπεινον και αντισσεσαι τον ὑπερεφανον. θελω ειναι ως σὐ κυριε μου. συ εἶ δικαιος, συ εἶ αξιος. ουκ αξιος ειμι. ψευδος και κακος ειμι. ευχαριστω σε οτι σταυρος Ιησοῦ! ουκ αξιος ειμι, αλλα εδικαιοσεν με εν ὑιῳ σου. μονος εστιν χαρις σου. ειμι ως ειμι χαριτι θεου. κυριε, θελω ποιεν δικαιῶ. θελω αγαπαν τον πτωκον ως συ. ελεησον με κυριε, τον ἁμαρτωλον.

αλεξανδρος

Ψαλμος 12

So this post requires a bit of explanation. This post is essentially a response to this post. Matthew over at Crypto-Theology suggested that I post some of my Greek reflection and prayer. I was reluctant at first, but I decided that it was a good idea (thanks for the suggestion Matthew!). I was reluctant for a few reasons. First, I’m still a Greek newbie! I misunderstand lots of things and frankly I didn’t want to embarrass my self ;-). Second, reflecting on the psalms is, by nature, an extremely personal endeavor. I’m often hesitant to “get personal” here because that’s not “academic.” However, I think we’re often too quick to divorce the devotional and the academic (at least I am!). I think it’s imperative we hold the two together if theology would serve the Church. So, these “Greek Psalms” posts will hopefully work to keep those two together, at least for me. It will also serve to humble, because I’ll make lots of mistakes and because my Greek composition skills would be matched by a young child! I won’t post a translation yet since a primary purpose of it is to “grow in Greek.” If I decide to keep this up, I’ll likely split them off into a separate blog so as not to bug those who don’t read Greek.

A few more notes: I’m copying the psalm from Accordance, to the accents there should be fine. The accents in my reflection and prayer, however, will be sporadic. I’ve tried to add them in the most helpful places, like εἶ, ὁ, or ῳ but I’ve left out a lot of the others. Some if this is because it takes way to much time to type, and some of it is that I simply don’t know most of them ;-). If sporadic accents are worse than no accents, then I’ll switch to the latter ;-). Also, I’m using the Greek numbering system, which is slightly different than the one our English bibles use. A good explanation can be found here (a great link!). Basically, this is the 12th Greek Psalm, but it’s the 11th Hebrew (and thus English) Psalm.

Comments are appreciated, as is constructive criticism (ie, Greek mistakes!). However, please be gentle :-).

And now, we can begin! Thankfully this psalm was short and relatively simple, and good one to start with.

ὁ ψαλμος:

Psa. 12:1         Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ.
Psa. 12:2         Ἕως πότε, κύριε, ἐπιλήσῃ μου εἰς τέλος;
        ἕως πότε ἀποστρέψεις τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾿ ἐμοῦ;
Psa. 12:3         ἕως τίνος θήσομαι βουλὰς ἐν ψυχῇ μου,
        ὀδύνας ἐν καρδίᾳ μου ἡμέρας;
        ἕως πότε ὑψωθήσεται ὁ ἐχθρός μου ἐπ᾿ ἐμέ;
Psa. 12:4         ἐπίβλεψον, εἰσάκουσόν μου, κύριε ὁ θεός μου·
        φώτισον τοὺς ὀφθαλμούς μου, μήποτε ὑπνώσω εἰς θάνατον,
Psa. 12:5         μήποτε εἴπῃ ὁ ἐχθρός μου Ἴσχυσα πρὸς αὐτόν·
        οἱ θλίβοντές με ἀγαλλιάσονται, ἐὰν σαλευθῶ.
Psa. 12:6         ἐγὼ δὲ ἐπὶ τῷ ἐλέει σου ἤλπισα,
        ἀγαλλιάσεται ἡ καρδία μου ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ σου·
        ᾄσω τῷ κυρίῳ τῷ εὐεργετήσαντί με
        καὶ ψαλῶ τῷ ὀνόματι κυρίου τοῦ ὑψίστου.

τουτος ψαλμος εστιν βοη ανθροπου ἐν θλιψῳ. Κραζει, “Εως ποτε, κυριε.” Βλεπει τους εχθρους αυτου και κραζει τῳ κυριῳ. Ὁ κυριος εστιν ὑψιστος, υψοθεται δε ὁ εχθρος επ ὑμνογραφον. Βλεπει θανατον και ουκι ζωην. Εν δε θλιψῳ αυτος επι τῳ ελεει κυριου ελπιζει. Ενεκα τουτου, ὁ κυριος εσωσα αυτον, κυριος ερυσατο.

αξιος εἶ, κυριε. Ευχαριστω σε, εἶ γαρ μεγας. εσωσας με απο θανατου και ολεθρου. Υψω σε εις αιωνα ὁτι καλος εἶ. Σωζεις ἡμᾶς απο εχθρῶν ἡμων. δει ειναι ἡ χαρις σου, ἡμεις γαρ αξιοι ουκ εσμεν. Κυριε, θελω ανεχεσθαι καλῶς τους θλιψους. Επαγγελεται οτι εστιν θλιψις εν ἠμιν, και θελω φερειν αυτον ὡς Ιησους ενενγκεν τους θλιψους ἡμων. Θελω γνῶναι την δυναμιν Χριστου, και την κοινανιαν του παθηματῶν αυτου. Εν Χριστῳ θελω ειναι. Ελεησον με, ἁμαρτωλον κυριε. Ουκ ειμι ει μη χαρις σου.

Writing in Greek

I’ve started recently taking the advice of several folks regarding Greek composition. I’ve known for a while that only way I’ll learn the language well is to express my own thought in it. As I’ve been reading through the Psalms, I’ve finally changed my strategy to include a small bit of Greek composition. I had been going through bit by bit, attempting to learn all of the words I didn’t know. This was quite tedious, since there are so many words I don’t know!

What I have discovered is that I know enough to get a gist of what’s going on by a few re-readings. For instance, I can usually pick out the transition in a Psalm. Today, I was in Psalm 10 (LXX, Psalm 11 in our English Bibles) and the contrast was between the ungodly, and the righteous Lord. By focusing on the bigger picture instead of the granular details, I’m able to keep the whole Psalm in view much better. I know I’m missing details, but it’s much less tiresome and much more rewarding this way.

After reading a few times, I start to summarize the Psalms in Greek. I’ll vary the wording so I don’t just end up copying out of the Psalms. Where I can, I’ll use synonyms. After some summary, the reflection into a prayer. The prayers aren’t terribly long (and a First Century kindergartener would no doubt put me to shame in terms of style and vocab!) , but I must say that they’re tremendously helpful, especially spiritually. Thankfully, God has turned these into wonderful devotional moments! I’m starting to appreciate the Psalms in a way I never have before. I’m both learning lots of Greek, and constantly seeing the God for whom I’m doing so.

Πιστος εστιν ὁ Κυριος!

εν αυτῳ,
alex